Politica de confidentialitate

STABILIS PLAM SRL în calitate de autor, proprietar, administrator al www.prity.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site, fiind înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal ținut de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, STABILIS PLAM SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

1. dreptul la informare (art.12);

2. dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

3. dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);

4. dreptul de opoziție (art.15);

5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

6. dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtamintul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de STABILIS PLAM SRL în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu doriți că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizați.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale STABILIS PLAM SRL, cu sediul în SÂNNICOLAU MARE, str.DRUMUL TIMISORII VECHI NR:6, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.prity.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului STABILIS PLAM SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul STABILIS PLAM SRL, precum și orice alte categorii de date.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului, STABILIS PLAM SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel, pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi STABILIS PLAM SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

– Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și STABILIS PLAM SRL, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și STABILIS PLAM SRL.

– Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă STABILIS PLAM SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

– Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligațîi legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea STABILIS PLAM SRL de a respectă obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Că principiu, STABILIS PLAM SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina STABILIS PLAM SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la dată încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmit

– Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, STABILIS PLAM SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de STABILIS PLAM SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

– Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, STABILIS PLAM SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină [dețînătorul website-ului] în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate.

– Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

– Datele cu caracter personal furnizate către STABILIS PLAM SRL pot fi transferate în afară României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

– În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către STABILIS PLAM SRL, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea STABILIS PLAM SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către STABILIS PLAM SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoană vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilega;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, STABILIS PLAM SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către STABILIS PLAM SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercită prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoană vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al STABILIS PLAM SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care STABILIS PLAM SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care considerați necesar.

Terții care au acces de datele colectate de prity.ro:

– Companiile terțe care au acces la datele colectate de prity.ro sunt Google, Facebook, companiile de livrare (Nemo Expres, DragonStar Curier, DPD, Urgent Cargus).

– Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercită drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@prity.ro .

cookies

PRITY. RO folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor